CO HROZÍ ZA PIRÁTSTVÍ?

Kategorie: Česká protipirátská unie
Vytvořeno středa 12. prosinec 2012 0:00 Datum zveřejnění Napsal ČPU

V minulých článcích jsme vás seznámili s jednotlivými druhy filmového pirátství - neoprávněnými zásahy do zákonem chráněných práv k audiovizuálním dílům, které působí držitelům práv nemalou majetkovou újmu. Porušení autorských práv je v základní rovině občanskoprávní delikt, přičemž osoba, která právo porušila či ohrozila, je povinna takového jednání zanechat, odstranit následky svého protiprávního jednání, nahradit škodu, kterou způsobila a vydat bezdůvodné obohacení, které činí dvojnásobek odměny za poskytnutí licence k nakládání s dílem.

Velká většina veřejně diskutovaných případů filmového pirátství je však natolik intenzivní a společensky škodlivá, že se jedná i o trestný čin nebo přestupek. Je proto namístě zmínit tresty a jiné sankce, které za takové jednání hrozí. Za spáchání trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi podle § 270 trestního zákoníku pachateli hrozí trest odnětí svobody až na dva roky, případně na šest měsíců až pět let, získal-li činem značný prospěch či způsobil značnou škodu nebo dopustil-li se takového činu ve značném rozsahu. V případě, že se pachatel dopustil činu ve velkém rozsahu nebo získal prospěch či způsobil škodu velkého rozsahu převyšující částku 5 milionů korun, hrozí mu trest odnětí svobody tři léta až osm let. Ve všech případech mu dále hrozí trest propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty, např. počítače, kamery a kopií filmů či dalších věcí, kterých bylo užito ke spáchání trestného činu, nebo které byly ke spáchání trestného činu určeny. Soud může pachateli uložit i peněžitý trest až do výše 36 a půl milionů korun. Trestní soud dále může uložit pachateli povinnost nahradit škodu a vydat bezdůvodné obohacení. Návodce, pomocník a organizátor trestného činu jsou trestně odpovědní stejně jako pachatel a může jim být uložen stejný trest.

V případě mladistvých pachatelů se trestný čin označuje jako provinění a soud pro mládež může mladistvému uložit trestní opatření odnětí svobody v poloviční výměře, jako dospělému, přičemž výkon trestu může podmíněně odložit. Dále může uložit peněžité opatření až do výše téměř dvou milionů korun, propadnutí věci, obecně prospěšné práce a další trestní opatření a výchovná omezení, např. zákaz vstupu na sportovní, kulturní a jiné společenské akce či dohled probačního úředníka. Dítě mladší 15 let není sice trestně odpovědné, dopustí-li se však činu jinak trestného, učiní soud pro mládež opatření potřebná k jeho nápravě, a to zejména dohled probačního úředníka nebo zařazení do vhodného výchovného programu. I mladiství a děti jsou odpovědni za způsobenou škodu a musí ji uhradit buď sami, nebo s pomocí svých rodičů, stejně jako jsou povinni vydat bezdůvodné obohacení, které protiprávním jednáním získali.

Méně závažné jednání dospělých a mladistvých se řeší jako přestupky proti autorskému právu dle § 105a autorského zákona s možností uložit pachateli pokutu až 150 tisíc korun a povinnost uhradit náklady řízení a náhradu škody.

TEXT A FOTO: www.cpufilm.cz

 

Přidat komentář


Bezpečnostní kód
Obnovit

Oblíbené scény a filmové hlášky

Website Design
Copyright 2011 - 2015. Licence Creative Commons. CO HROZÍ ZA PIRÁTSTVÍ?. All Rights Reserved. Časopis Film a video, jehož autorem je Filmexport Home Video s.r.o., podléhá licenci Creative Commons. Uveďte autora, neužívejte komerčně 3.0 Unported. ISSN 1805-5028 (Print) ISSN 1805-5036 (On-line)
Templates Joomla 1.7 by Wordpress themes free